"light & spacious holiday APARTMENT
with view to the BOULEVARD, beach and sea"

Mary Oliver

check availability & book

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

vakantieverblijf: de ter beschikking gestelde accommodatie;
ETOILE31: mevrouw L. Grün-Ranzijn en/of de heer P. Hopman;
recreant: degene die met ETOILE31 de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf;
kosten: alle kosten voor ETOILE31 die samenhangen met het ter beschikking stellen van het vakantieverblijf;
informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf;
een geschil: als een bij ETOILE31 ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.

Artikel 2 – Inhoud overeenkomst

ETOILE31 stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

ETOILE31 is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. ETOILE31 maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/ of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

Roken en huisdieren zijn in het vakantieverblijf niet toegestaan. Het is niet toegestaan om in en buiten het vakantieverblijf vuur te maken, behalve in de daarvoor bestemde haarden.

Artikel 3 – Duur en afloop van de overeenkomst

 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4 – Prijs en prijswijziging

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door ETOILE31 zijn vastgesteld.

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van ETOILE31, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lastenen/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5 – Betaling

De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft ETOILE31 het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van ETOILE31 op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Indien ETOILE31 op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van ETOILE31 op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Alle door ETOILE31 in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Annulering

Bij een annulering meer dan 60 dagen vóór ingangsdatum is geen annuleringsvergoeding verschuldigd.

Bij een annulering van 60 tot 30 dagen vóór ingangsdatum is een annuleringsvergoeding van 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Bij annulering vanaf 30 dagen of minder vóór ingangsdatum is een annuleringsvergoeding van 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 7 – Gebruik door derden

Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien ETOILE31 daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld.

Artikel 8 – Verblijf in de vakantiewoning
Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:
• Weekend: vrijdag vanaf 16:00 uur tot maandag 10:00 uur;
• Midweek: maandag vanaf 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur;
• Week: vrijdag vanaf 16:00 uur tot maandag 10:00 uur.

De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen

De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
Huisdieren meenemen is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met ETOILE31.

Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisie apparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel 9 – Voortijdig vertrek van de recreant

 Bij een voortijdig vertrek van de recreant blijft de recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging door ETOILE31 en ontruiming

ETOILE31 kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks een eerdere waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van ETOILE31 niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
lndien de recreant, ondanks een eerdere waarschuwing, overlast bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
Indien de recreant, ondanks een eerdere waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

Indien ETOILE31 tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, zal hij dit de recreant laten weten. Een waarschuwing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur na het verzoek van ETOILE31 hiertoe.

De recreant blijft gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 11 – Wet- en regelgeving

De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 12 – Onderhoud en aanleg

ETOILE31 is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van of schade aan goederen wanneer ETOILE31 dit zelf niet heeft aangericht of hier geen verwijt omtrent gemaakt kan worden, noch is ETOILE31 aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder inkomensschade, winstderving en schade als gevolg van vertraging.

Voor zover ETOILE31 wel aansprakelijk is, is dit in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens ETOILE31.

ETOILE31 is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

De recreant is jegens ETOILE31 aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

Artikel 13 – Recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.